Sikkerhetsrådgiver/Transport

Isovator kan bistå med hjelp i forhold til ADR regelverket angående transport og merking av tanker og flasker med kjølegass. 


Transport av farlig avfall
Kuldemedier er farlig gods klassifisert som farlig avfall iht. avfallsforskriften. Transporten er underlagt ADR/RID forskrift 1. april 2009 nr. 384 om landtransport av farlig gods. Dette regelverket stiller krav til alle aktører involvert i transport av farlig gods/avfall (avsender, transportør, mottaker). Det stilles krav til merking, emballasje, opplæring, kjøretøy, dokumentasjon osv.

Det finnes unntaksregler for lager av farlig avfall under 500 kg og under 1000 kg (for transport av brannfarlige kuldemedier trykk her):


1. Kapittel 3 § 12 - transport av farlig avfall, gjelder nasjonal transport av inntil 500 kg farlig avfall som er farlig gods. 

Er kun underlagt følgende ADR krav:
 • Transportdokument - utfylt deklarasjonsskjema kan brukes
 • Merking - hvert kolli merkes med fareseddel, UN nr. og deklarasjonsnr.
 • Emballasje - godkjent og egnet for transport og lagring (UN godkjent)
 • Samemballering - avfallstyper som kan reagere med hverandre pakkes ikke sammen
 • Opplæring av sjåfør i håndtering av farlig avfall (ikke ADR kompetansebevis)
2. Transport av mengder i henhold til 1.1.3.6 i ADR tillater opptil 1000 kg kuldemedie i klasse 2A, transportkategori 3 (UN 1078). 

Er fritatt for følgende krav:
 • ADR kompetansebevis
 • ADR krav på bygging og godkjenning av kjøretøy
 • Merking av kjøretøy
 • Skriftlige instruksjoner
Fortsatt krav til:
 • Opplæring av sjåfør
 • 2 kg brannslokkingsapparat
 • Røykeforbud
 • Transportdokument
 • Tilsyn med kjøretøy

Vi tar forbehold om feil da det kan stilles forskjellige krav i henhold til avfallstyper.

Ta gjerne kontakt med vår sikkerhetsrådgiver for fullstendig veiledning.

Isovator kan også bistå med transport via våre avtaler med Postnord og DB Schenker. Send forespørsel til Tom Johansen.