Kalkulator

Kalkulator for beregning av returbeløp

I denne kalkulatoren kan du registrere hva du vil returnere og se hvilke returbeløp du kan forvente å få. 

Det tas forbehold om eventuelle feil i programmet. 
Kalkulatoren er kun laget for å gi et estimat over hva som kan forventes av betaling/utbetaling 
ved innlevering av brukt kuldemedium til SRG.

De ulike syntetiske kuldemediene er knyttet til to forskjellige returordninger:
  
  1. Ved innlevering av HFK/ PFK - holdige kuldemedier utbetaler SRG en ’statlig refusjon’ med fratrekk for ’behandlingskostnader’.

NB! Det utbetales ikke statlig refusjon når innholdet i en beholder er < 2kg. 

Men, dersom en beholder inneholder en samlet mengde > 2 kg og samtidig < 2 kg HFK vil det likevel utbetales statlig refusjon for den andelen HFK/PFK som er i beholderen med fratrekk for behandlingskostnader på kr. 374/kg. 

NB transportkostnad til SRG kommer i tillegg. 

GWP verdi ble sist oppdatert i 2023. Mht GWP verdi ligger AR5 til grunnlag hvor det tidligere var AR4.

Faktor for beregning av statlig sats er endret fra 0,952 kr/kg til 1,176 kr/kg 1.1.2024.

Kalkulatoren er oppdatert med nye priser og refusjonssatser 2. januar 2024. 

CO2-ekvivalent er en enhet som brukes i klimaregnskap.

Den viser hvor stor oppvarmingseffekt en klimagass har ved at man sammenligner med CO2.  GWP verdi anvendes for å beregne den.  For mer informasjon om GWP verdier se oversikt over kuldemedier.

Enheten oppgis i tonn CO2-ekvivalenter.

Statlige satser

Gruppe
Medie
Beløp

Beregning av CO2 ekvivalent

Gruppe

 
Medie

 
Kg gass

 

Tonn CO2 Ekvivalent

Returkalkulator

Gruppe
Medie
Kg