Endringer i avfallsforskriften

Kapittel 11

Forskriften om gjenvinning og behandling av avfall, kap. 11 - farlig avfall, er blitt endret.
Formålet til kapittel 11 er å sikre at farlig avfall håndteres på en forsvarlig måte.  Avfallsforskriftens kapittel 11 krever at det farlige avfallet leveres minst 1 gang pr. år når den totale mengden overstiger 1 kg.
Nye endringer i kapittel 11 trådte i kraft 1.1.2016.
Noen av de viktigste endringer i avfallsforskriftens kap. 11 omfatter følgende:
1. Utvidet ansvar for avfallsprodusenter: Tidligere var ansvar til avfallsprodusent avsluttet når avfallet var deklarert og levert til innsamler.  Nå er avfallsprodusent ansvarlig helt til avfallet når godkjent mottak eller behandlingsanlegg.  Det finnes også krav til avtale om levering mellom avfallsprodusent og behandlingsanlegg der det anvendes ekstern transportør.
2. Fremheving av deklarasjonsplikt i § 11-12 og § 11-14.  Avfallet skal merkes med deklarasjonsnummer.
3. Krav til kompetanse for både de som håndterer og de som transporterer det farlige avfallet.
4. Innføring av vedlegg 4 om minimumskrav til anlegg for mottak og mellomlagring av avfall hvor det blant annet presiseres krav til finansiell sikkerhet og rapportering til myndighetene.
Les hele avfallsforskriften kap. 11 her.